Palvelut

Terapiaparkilla on Valviran myöntämä lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja Pirkanmaan ja OmaHämeen alueella sekä etäyhteyksin ympäri Suomea.

Palveluhinnasto

Yksilöterapia

85 € / 45 minuuttia
(Saatavilla Ideaparkissa tai etänä)

Perhe- ja pariterapia

130 € / 90 minuuttia
(Saatavilla Ideaparkissa tai etänä)

Ryhmäterapia ja Terapiaparkin palvelut asiakkaan tiloihin Hinta sovitaan erikseen asiakaskohtaisesti.

Lentoon lähtevä lintu.

Lyhytpsykoterapia on tavoitteellista työskentelyä (useimmiten n. 1 – 20 kerran rajattu kokonaisuus), jossa terapeutti ja asiakas tapaavat yleisimmin viikoittain, hoitojakson kesto on tyypillisesti n. 3 – 6 kk. Koska terapian kesto on rajattu, on tärkeää yhdessä aluksi sopia, mihin tapaamisissa keskitytään ja mihin haetaan muutosta.

Lyhytpsykoterapia on Käypä hoito – suositusten mukainen tutkitusti tehokas hoitomuoto ja monelle lyhytpsykoterapia voi olla riittävä hoitomuoto. Toisaalta lyhytpsykoterapia voi toimia myös siltana pidempään terapiaan.

Kuten pidemmässä terapiassa, myös lyhytpsykoterapiassa terapeutin ja asiakkaan välinen luottamuksellinen ja turvallinen terapiasuhde on itsessään parantava tekijä ja lisäksi se tukee ja mahdollistaa muutosta.

Lyhytpsykoterapialla voidaan lisätä nopeasti asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää mielialaoireilua, siten se sopii moniin mielenterveyden haasteisiin. Lyhytpsykoterapia soveltuu erityisen hyvin nuorten kanssa työskentelyyn.

Kognitiivinen lyhytterapia perustuu kognitiivisen psykoterapian ymmärrykseen siitä, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Lyhytterapian tavoitteena on tutkia oireita aiheuttavia ajatuksia,
tunteita ja uskomuksia sekä niiden yhteyttä ihmisen toimintatapoihin. Työskentely on tavoitteellista suuntautuen kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta.

Kognitiivinen lyhytterapia on useiden tutkimusten
mukaan vaikuttava hoitomuoto monien mielenterveyden ongelmien hoitamiseen, kuten ahdistukseen, masennukseen, unettomuuteen, riippuvuuksiin, syömisen ongelmiin ja paniikkihäiriöihin.

Vanhempien ohjauskäyntien tavoitteena on lisätä ymmärrystä lapsen tai nuoren käyttäytymiseen/oireiluun sekä saada tukea ja keinoja vanhempana toimimiseen. Vanhempien ohjauskäyntien määrä ja tiheys määritellään tilannekohtaisesti. Vanhempien ohjauskäynnit voidaan toteuttaa osana lapsen tai nuoren
terapiaa tai itsenäisenä palveluna vanhemmille. Terapeuteillamme on erityistä osaamista neuropsykiatrisiin haasteisiin sekä kehitysvammaisuuteen liittyen.

Lentoon lähteviä lintuja.

Pariterapia keskittyy vahvistamaan parisuhteen vuorovaikutusta, tunnesuhdetta ja yksilöiden yhteistä ymmärrystä. Pariterapiaan voi hakeutua missä vaiheessa parisuhdetta tahansa, mutta usein pariterapiaan tullaan, kun pariskunnalla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa: suhteen osapuolet kokevat,
etteivät tule ymmärretyksi, olemassa olevat ongelmanratkaisumallit eivät toimi tai parisuhdetta on kohdannut jokin kriisi. Pariterapia soveltuu hyvin myös uusperheiden, monikulttuuristen pariskuntien tai
sateenkaariparien parisuhdetta koskevien erityiskysymysten työstämiseen.

Perheterapiassa hoidetaan jokaista perheenjäsentä sekä koko perhettä: tavoitteena on lisätä kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. Perheterapiassa opitaan ymmärtämään paremmin toisia perheenjäseniä,
mikä edistää perheen sisäistä vuorovaikutusta. Näin perhe saa omat voimavaransa paremmin käyttöön.

Perheterapiassa voidaan käyttää keskustelun apuna erilaisia menetelmiä, esimerkiksi kortteja, pelejä, piirtämistä tai kirjoittamista. Perhe on käsitteenä laaja ja monimuotoinen ja jokainen perhe määrittää itse, mistä perhe heille koostuu. Olemme erikoistuneet monimuotoisten perheiden ja suhteiden kohtaamiseen.

Perheterapiaa voidaan soveltaa esimerkiksi perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin, vuorovaikutuksen haasteisiin ja perheen elämänkriiseihin. Se voidaan myös toteuttaa yksilöterapian rinnalla.

Terapiaparkilla on erityistä osaamista nuoruudesta elämänvaiheena sekä nuoruusiän haasteista ja erityisistä tarpeista. Tämä edellyttää laajaa ymmärrystä asioista, jotka vaikuttavat nuorten hyvinvointiin sekä halua edistää nuorten hyvinvointia ja mielen terveyttä. Terapiaparkin terapeuteilla on lisäksi runsaasti kokemusta nuorten kanssa työskentelystä sekä työskentelystä hyvin hankalienkin tilanteiden ja olojen kanssa. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta nuorten kanssa työskentely on erityisen antoisaa, koska myönteisiä muutoksia voidaan saada hyvinkin nopeasti.

Voit itse nuorena/nuoren vanhempana/nuoren läheisenä tai nuoren työntekijänä ottaa meihin suoraan yhteyttä. Lyhytpsykoterapiatyöskentely voidaan aloittaa nuoren tarpeiden mukaan viivytyksettä. Sujuva yhteistyö niin nuoren mahdollisten verkostojen kuin nuorten läheisten kanssa on nuorelle voimavara, jota arvostamme.

Lentoon lähtevä lintu.

Terapiaparkin terapeuttiset ryhmät on suunniteltu erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja psyykkisten haasteiden hoitamiseen ryhmädynamiikkaa ja vertaisuutta hyödyntämällä. Ryhmät ovat tilattavissa esimerkiksi oppilaitoksiin tai sijaishuoltopaikkoihin tai ne voidaan järjestää Terapiaparkin tilassa Ideaparkissa tai kokonaan/osittain etänä.

  1. Jännittäjien ryhmä: Erityisesti jännitystä ja sosiaalista ahdistusta kokeville suunnattu ryhmä.
  2. Ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivien ryhmä: Tukea tarjoava ryhmä niille, jotka kamppailevat ahdistuksen tai masennuksen kanssa.
  3. Tunnesäätelytaitoryhmä (DKT-pohjainen): Ryhmä, joka keskittyy tunnesäätelyn taitojen kehittämiseen DKT-menetelmän pohjalta.

Lisäksi on mahdollista tilata myös muita teemaryhmiä, kuten viiltelyn hoito/riippuvuuksien psykoterapeuttinen hoito/arjenhallinnan taitoryhmä.

Seksuaaliterapia

Terapiaparkin terapeuttiset ryhmät on suunniteltu erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja psyykkisten haasteiden hoitamiseen ryhmädynamiikkaa ja vertaisuutta hyödyntämällä. Ryhmät ovat tilattavissa esimerkiksi oppilaitoksiin tai sijaishuoltopaikkoihin tai ne voidaan järjestää Terapiaparkin tilassa Ideaparkissa tai kokonaan/osittain etänä.

  1. Jännittäjien ryhmä: Erityisesti jännitystä ja sosiaalista ahdistusta kokeville suunnattu ryhmä.
  2. Ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivien ryhmä: Tukea tarjoava ryhmä niille, jotka kamppailevat ahdistuksen tai masennuksen kanssa.
  3. Tunnesäätelytaitoryhmä (DKT-pohjainen): Ryhmä, joka keskittyy tunnesäätelyn taitojen kehittämiseen DKT-menetelmän pohjalta.

Lisäksi on mahdollista tilata myös muita teemaryhmiä, kuten viiltelyn hoito/riippuvuuksien psykoterapeuttinen hoito/arjenhallinnan taitoryhmä.

Toimintaterapia

Terapiaparkin terapeuttiset ryhmät on suunniteltu erityisesti nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja psyykkisten haasteiden hoitamiseen ryhmädynamiikkaa ja vertaisuutta hyödyntämällä. Ryhmät ovat tilattavissa esimerkiksi oppilaitoksiin tai sijaishuoltopaikkoihin tai ne voidaan järjestää Terapiaparkin tilassa Ideaparkissa tai kokonaan/osittain etänä.

  1. Jännittäjien ryhmä: Erityisesti jännitystä ja sosiaalista ahdistusta kokeville suunnattu ryhmä.
  2. Ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivien ryhmä: Tukea tarjoava ryhmä niille, jotka kamppailevat ahdistuksen tai masennuksen kanssa.
  3. Tunnesäätelytaitoryhmä (DKT-pohjainen): Ryhmä, joka keskittyy tunnesäätelyn taitojen kehittämiseen DKT-menetelmän pohjalta.

Lisäksi on mahdollista tilata myös muita teemaryhmiä, kuten viiltelyn hoito/riippuvuuksien psykoterapeuttinen hoito/arjenhallinnan taitoryhmä.

Lentoon lähteviä lintuja.
Jonna Henriksson
Jonna Henriksson
Terapiaparkin koordinaattori

040 9644957
jonna@kantamoinen.fi
Terapiaparkki.fi