Jonna Henriksson

Psykoterapeutti (integratiivinen, koul), psykologi, lyhyterapeutti Palvelukielet: suomi

Olen terapeuttina lämmin ja empaattinen ja näen jokaisessa ihmisessä hyvyyttä ja kykyä toipua. Toivon herättäminen ja ylläpitäminen on usein keskeistä työssäni. Minulle on tärkeää rakentaa asiakkaan kanssa yhteistyössä turvallinen ja hyväksyvä tila, jossa on mahdollista tutkia hankalia tunteita ja kokemuksia, tulla nähdyksi ja hyväksytyksi ainutlaatuisena arvokkaana itsenään. Suhtaudun lämpimällä uteliaisuudella ihmisen mielen koukeroihin, joita on usein helpompi ja turvallisempi tutkia yhdessä. Terapiassa etenemme aina sinulle sopivalla tahdilla ja rakennamme terapian tavoitteet asiakaslähtöisesti, ehdottoman kunnioittavalla tavalla. Ajattelen, että ihminen tarvitsee toista ihmistä. Turvallinen terapiasuhde mahdollistaa omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten tarkastelun hieman etäämmältä. Luottamuksellisessa ja hyväksyvässä terapiasuhteessa on parantavaa voimaa. Samalla terapia on arkista; opettelemme uusia taitoja ja käyttäytymismalleja, ehkä kompastelemme ja haparoimme, koska sellaista ihmisyys on. Minun tehtäväni on auttaa sinua kulkemaan kohti sinun arvojesi mukaista hyvää elämää. Eräs asiakkaani kuvaili minua villasukkaterapeutiksi: ”sellainen, joka lämmittää, mutta samalla auttaa liikkeelle”. Se oli mielestäni kauniisti ja viisaasti sanottu. Jotain tuollaista toivonkin olevani: sopivasti kannatteleva ja sopivasti aktiivinen.
Terapeuttina olen integratiivinen ja se tarkoittaa sitä, että pyrimme rakentamaan terapiaprosessin ja siinä käytetyt menetelmät niin, että se hyödyttäisi parhaiten juuri sinua. Lähdemme yhdessä rakentamaan toimivaa yhteistyösuhdetta, joka auttaa meitä työstämään niin menneisyyden kokemuksia, nykyisyyden haasteita kuin rakentamaan riittävän hyvää tulevaisuutta. Työskentelyssä hyödynnän esimerkiksi kognitiivista, voimavarakeskeistä ja traumaymmärrykseen pohjautuvaa osaamista. Olen opiskellut ratkaisukeskeisen psykoterapian opinnot, kognitiivisen lyhytterapian opinnot ja tällä hetkellä opiskelen integratiiviseksi nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa. Opinnot ovat loppuvaiheessa ja valmistun vuonna 2024. Olen hankkinut lisäosaamista hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT), dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT), sensomotorisesta kehollisesta traumanhoidosta (sensomotorinen psykoterapia), kognitiivisesta traumaterapiasta ja mentalisaatioterapiasta erityisesti persoonallisuushäiriöiden hoidossa. Taustaltani olen kasvatuspsykologi (KM, Tampereen yliopisto). Ennen valmistumistani (2024) annan koulutuspsykoterapiaa, joka ei ole Kela-korvattavaa. Koulutuspsykoterapia on erityisen tarkasti työnohjattua, mikä varmistaa työskentelymme turvallisuuden ja laadun. Minulta saat myös kognitiivista lyhytterapiaa. Minulla on kognitiivisen hypnoterapian erityispätevyys, jolloin voimme yhdistää kognitiiviseen (lyhyt)terapiaan myös hypnoterapiaa.

Suurimman osan ajasta istunnoillani juttelemme yhdessä sinulle merkittävistä asioista ja työskentelemme alussa sopimiemme tavoitteiden mukaisesti. Työskentelyni on tunnekeskeistä ja usein tutkimme lempeästi tunteitasi ja niiden takana olevia tarpeita. Menneisyyden kokemuksia tutkimme ja työstämme turvallisesti, sinulle sopivalla tahdilla. Pohdimme yhdessä arvojasi ja sitä, millaista elämää kohti haluat mennä. Istunnoillani tutkimme tunteiden lisäksi ajatuksiasi, uskomuksiasi ja ulkoista käyttäytymistä ja pyrimme yhdessä vahvistamaan tietoisuutta ja ymmärrystä käyttäytymisen takana olevista vaikuttimista. Yhdistän mielelläni työskentelyyn kehollista työskentelyä, jos se on sinulle sopivaa. Keskustelun lisäksi voimme tapaamisissamme tehdä läsnäoloharjoitteita ja muita kokemuksellisia harjoitteita. Tämä tapahtuu aina yhteistyössä kanssasi ja sinun luvallasi. Kognitiivisen hypnoterapian yhdistäminen keskusteluterapiaan on tutkimusten mukaan vaikuttavaa esimerkiksi menneisyyden hankalien kokemusten työstämisessä. Ajattelen, että ihmiset toipuvat turvallisissa ihmissuhteissa, jolloin tapaamisissani työstetään usein ihmissuhteisiin liittyviä teemoja sekä vahvistetaan meidän välistä turvallista terapiasuhdetta. Aktiivisen kuuntelun ja empaattisen validoinnin ohella jaan mielelläni ammatillista osaamista sinulle psykoedukaation kautta.

Minulla on runsaasti työkokemusta masennukseen, ahdistukseen, ihmissuhteisiin, kehollisuuteen ja syömisen pulmiin liittyvissä ongelmissa. Erityistä osaamista minulla on kiintymyssuhdetraumojen ja seksuaalitraumojen hoidosta sekä persoonallisuushäiriöiden hoitamisesta, joiden hoidossa hyödynnän mentalisaatioterapiaa ja kehollista työskentelyä (sensomotorinen psykoterapia). Olen työskennellyt paljon riippuvuuksien parissa. Minulla on päihdehoidon erikoisammattitutkinto. Sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuden kysymykset ovat minulle tuttuja ja valmistun kliiniseksi seksologiksi vuonna 2024. Olen neuropsykiatrinen valmentaja ja jatkokouluttautunut nepsy-terapeutiksi, joten neuropsykiatristen haasteiden hoitaminen ja arvioiminen onnistuu minulta luotettavasti. Minulta saa vanhemmuuden ohjausta ja tarvittaessa työskentelyotteeni on perhekeskeinen. Olen suorittanut lastensuojelun erikoistumisopinnot.

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Alle 16-vuotiaiden kanssa työskentelen tiiviissä yhteistyössä perheen/huoltajien kanssa. Lastensuojelullisissa kysymyksissä hyödynnän DDP-terapeuttista (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) lähestymistapaa. Erityiskiinnostuksenani ovat kiintymyssuhde – ja kehityksellisten traumojen sekä persoonallisuushäiriöiden hoito.

 
Lentoon lähteviä lintuja.
Jonna Henriksson
Jonna Henriksson
Terapiaparkin koordinaattori

040 9644957
jonna@kantamoinen.fi
Terapiaparkki.fi